BAŞ SƏHİFƏ
KONSTİTUTSİYA
QANUNLAR
FƏRMANLAR
SƏRƏNCAMLAR
QƏRARLAR
ÇIXARIŞLAR
BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR
KİTABXANA
LİNKLƏR
ƏLAQƏ
AZƏRBAYCAN HAQDA

 

TƏQVİM

 

 
 
 

 


Əlillərin və veteranların güzəştləri və hüquqları ilə bağlı qanunları Sizə göndəririk. Veieranları gömrük rüsumlarının ödənilməsində güzəştləri yoxdur.

DÖVLƏT RÜSUMU HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU


07 fevral 1997-ci il tarixli, 245-1QD saylı, 20 may 1997-ci
il tarixli, 297-1QD saylı, 04 noyabr 1997-ci il tarixli,
394-1QD saylı, 30 mart 1999-cu il tarixli, 640-1QD saylı,
2 aprel 1999-cu il tarixli 648-1QD saylı Azərbaycan
Respublikasının Qanunlarına əsasən edilmiş düzəlişlərlə.


Maddə 1. Dövlət rüsumunun ödəyiciləri

Dövlət orqanlarının bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş işləri
görməsi və xidmətləri göstərməsi üçün vətəndaşlar, müəssisələr,
idarələr və təşkilatlar dövlət rüsumu ödəyirlər.

Maddə 2. Dövlət rüsumunun tutulduğu hallar

Dövlət rüsumu aşağıdakı hallarda tutulur:
a) məhkəməyə verilən iddia ərizələri (şikayətlər) üçün,
məhkəməyə verilən xüsusi icraat işləri üzrə iddialar və məhkəmə
qərarları barəsində kassasiya şikayətləri üçün, məhkəmə tərəfindən
sənədlərin surətinin verilməsi üçün;
b) arbitraj məhkəmələrinə verilmiş iddia ərizələri üçün və
onların qərarları barəsində şikayətlər üçün;
v) notariat kontorları və yerli idarəetmə orqanları tərəfindən
notariat əməliyyatları aparılarkən;
q) vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı və təkrar
qeydiyyatı, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarında dəyişikliklər,
əlavələr, düzəlişlər edilməsi və onların bərpası üçün;
ğ) xaricə getmək və xaricdən Azərbaycan Respublikasına də'vət
etmək hüququ verən sənədlərin verilməsi və onlarda dəyişikliklər
edilməsi üçün;
d) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqəsi
verilərkən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul və ya
vətəndaşlığından çıxma zamanı;
e) patentlərin verilməsi üçün;
ə) ov icazələrinin verilməsi üçün;
j) hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və təkrar qeydiyyatı üçün;
z) bə'zi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq
(lisenziya) verilməsi üçün;
i) əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət və
istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi üçün;
ı) qiymətli kağızların emissiya prospektinin qeydə alınması
üçün (özəlləşdirmə qaydasında qeydə alınması halları istisna
olmaqla).

Maddə 3. Dövlət rüsumu ödəməkdən azad olunma

Aşağıdakılar dövlət rüsumu ödəməkdən azad olunurlar:
a) əməyin ödənilməsi və əmək fəaliyyəti ilə bağlı digər
tələblər üzrə - iddiaçılar;
b) aliment alınması barədə iddialar üzrə - iddiaçılar;
v) şikəstlik və ya səhhətə digər xəsarət nəticəsində, habelə
ailə başçısının ölümü nəticəsində ailəyə dəyən zərərin ödənilməsi
barəsində iddialar üzrə - iddiaçılar;
q) zərər çəkənə ödənilmiş müavinət və pensiya məbləğinin zərər
vurandan tutulması barədə reqres iddiaları üzrə - sosial sığorta
orqanları və sosial tə'minat orqanları, yanlış ödənilmiş
müavinətin və pensiyanın tutulması barədə iddialar üzrə - sosial
tə'minat orqanları;
ğ) müəlliflik hüququndan, habelə kəşf, ixtira, səmərələşdirmə
təklifi və sənaye nümunələri üçün hüquqdan əmələ gələn iddialar
üzrə - iddiaçılar;
d) cinayət nəticəsində vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi
barədə iddialar üzrə - iddiaçılar;
e) cinayət işləri və aliment işləri ilə əlaqədar olaraq
vətəndaşlara, müəssisələrə, idarələrə və təşkilatlara sənədlər
verilməsi üçün - vətəndaşlar, müəssisələr, idarələr və
təşkilatlar;
ə) başqa şəxslərin hüquqlarının və mənafeyinin müdafiəsi üçün-
qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda ərizə ilə
məhkəməyə müraciət etmiş prokurorluq orqanları, dövlət orqanları,
müəssisələr, idarələr, təşkilatlar, onların birlikləri, siyasi
partiyalar, həmkarlar ittifaqları, ictimai birliklər və ayrı-ayrı
vətəndaşlar;
j) xüsusi icraat işləri üzrə məhkəməyə ərizə vermək üçün -
maliyyə, kredit və vergi orqanları;
z) inzibati hüquq münasibətlərindən əmələ gələn işlər üzrə -
vətəndaşlar, inzibati orqanlar və vəzifəli şəxslər;
i) qanunsuz məhkum edilməklə, qanunsuz cinayət məs'uliyyətinə
cəlb edilməklə, qanunsuz olaraq qəti imkan tədbiri kimi həbsə
alınmaqla, yaxud qanunsuz olaraq həbs və ya islah işləri şəklində
inzibati tənbeh verilməsi ilə vətəndaşa vurulmuş zərərin
ödənilməsi ilə əlaqədar mübahisələr üzrə - tərəflər;
y) doğumu, ölümü, övladlığa götürülməni və atalığı (analığı)
təsdiqləyən sənədləri alan vətəndaşlar;
k) dövlətə öz əmlakını bağışlayan vətəndaşlar, müəssisələr və
təşkilatlar;
g) diplomatik pasportlar alan Azərbaycan Respublikası
vətəndaşları;
l) xaricə getmək üçün verilən sənəd üçün 16 yaşına çatmamış
şəxslər;
m) istehlakçıların hüquqlarının pozulması barədə qaldırdıqları
iddialar üzrə - iddiaçılar;
n) xüsusi mülkiyyətdə olan mənzil və ya evin (evin bir
hissəsi) alqı-satqısı və dəyişdirilməsi əqdləri ilə bağlı notariat
əməliyyatları üzrə- I qrup işləməyən əlillər;
o) tə'minatlı kreditorun iştirakçısı olduğu girov müqaviləsi
ilə bağlı notariat əməliyyatları aparılarkən dövlət rüsumu
tutulmuşdursa, həmin müqavilədən irəli gələn borc öhdəliklərinin
tə'min edilməsi üçün iflas prosesi zamanı tə'minatlı kreditor ilə
əmlak inzibatçısı arasında bağlanmış saziş ilə əlaqədar notariat
əməliyyatları üzrə - tə'minatlı kreditor və əmlak inzibatçısı.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti dövlət rüsumu üzrə əlavə
güzəştlər müəyyən etmək hüququna malikdirlər.
Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayon dövlət hakimiyyəti
orqanları ayrı-ayrı ödəyicilərə güzəştlər vermək hüququna
malikdirlər.

Maddə 4. Dövlət rüsumunun qaytarılması

Ödənilmiş dövlət rüsumu aşağıdakı hallarda qismən və ya
tamamilə qaytarılır:
a) qüvvədə olan qanunvericilik üzrə tələb edilən miqdardan
artıq dövlət rüsumu ödənildikdə;
b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində
göstərilən hallarda;
v) ərizələr (şikayətlər) qaytarıldıqda və ya onları
götürməkdən imtina edildikdə, habelə notariat kontorları və yerli
idarəetmə orqanları notariat əməliyyatlarının icrasından imtina
etdikdə;
q) məhkəmə və arbitraj məhkəmələri tərəfindən işin icraatı
dayandırıldıqda;
ğ) yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları olmayan ər-arvadın
nikahının ləğvinin qeydə alınması ilə bağlı ödənilmiş dövlət
rüsumu-tərəflər barışdıqda və ya onlardan biri məhkəməyə
gəlmədikdə.

Maddə 5. Dövlət rüsumunun hesablanması və ödənilməsi qaydası

Dövlət rüsumu nağd və ya köçürmə yolu ilə ödənilir.
Dövlət rüsumunun dərəcələrini və ödənilməsi qaydasını
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir.

Maddə 6. Dövlət rüsumu tutan orqanların məs'uliyyəti

Dövlət rüsumu tutan idarələrin vəzifəli şəxsləri rüsumun
düzgün tutulması və dövlət büdcəsinə vaxtında və tam ödənilməsi
üçün məs'uliyyət daşıyırlar.
Dövlət rüsumunu tutan idarələrin fəaliyyətinə onların yuxarı
orqanları cavab dehdirlər.

Maddə 7. Dövlət rüsumunun alınmasına nəzarət

Dövlət rüsumu tutulması qaydasına düzgün əməl olunmasına,
habelə rüsum tutan idarələrin fəaliyyətinə onların yuxarı
orqanları ilə yanaşı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi və
onların yerlərdəki orqanları nəzarət edirlər.

Maddə 8. Qanunun tətbiqinə dair tə'limat

Qanunun tətbiqinə dair tə'limatı Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Vergi
Müfəttişliyi qəbul edirlər.

Maddə 9. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun 1995-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV
Bakı ş., 24 mart 1995-ci il,
N 997


VETERANLAR HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU


Azərbaycan Respublikasının
2 may 1995-ci il tarixli, 1029 saylı;
20 iyun 1995-ci il tarixli, 1067 saylı;
4 noyabr 1997-ci il tarixli, 395-1QD saylı;
10 oktyabr 1997-ci il tarixli, 380-1QD saylı;
30 mart 1999-cu il tarixli, 644-1QD saylı;
4 iyun 1999-cu il tarixli, 676-1QD saylı
qanunlarına əsasən edilmiş dəyişikliklər və əlavələrlə

Bu Qanun 1992-ci il dekabrın 3-də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Baş Məclisinin 46-cı sessiyasının qəbul etdiyi
prinsiplərə uyğun olaraq müharibə, əmək, silahlı qüvvələr, daxili
işlər və milli təhlükəsizlik orqanları veteranlarının statusunu,
veteranlar barəsində Azərbaycan Respublikası dövlət siyasətinin
əsaslarını təsbit edir. Qanun veteranlara verilən güzəştlərin
şamil edildiyi şəxslərin dairəsini, habelə veteran
təşkilatlarının fəaliyyət sahəsini tənzimləyir, veteranların öz
fiziki imkanlarından asılı olaraq cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində fəal iştirak etməsi üçün tə'minatları
müəyyənləşdirir.

Maddə 1. Veteranlar barəsində dövlət siyasəti

Veteranlar barəsində dövlət siyasəti aşağıdakı əsaslar
üzərində qurulur:
sosial və hüquqi müdafiənin tə'min edilməsi;
əmək haqqının minimum səviyyəsindən az olmayan dolanacağa
tə'minat verilməsi;
fiziki və ruhi sağlamlıq, fəal uzunömürlülük üçün şərait
yaradılması;
yaşayış sahəsi ilə tə'minat;
hər bir veterana zəruri tələbatını tə'min edən səviyyədə
müxtəlif növ sosial xidmətlər göstərilməsi;
əmək hüququnun heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, sağlamlıq
vəziyyətinin imkan verdiyi səviyyədə həyata keçirilməsi, ictimai
faydalı fəaliyyətdə iştirak etmək üçün lazımi şərait yaradılması;
veteran təşkilatlarının fəaliyyyətinə kömək göstərilməsi,
veteranların bütün cəmiyyətə və xüsusən onlara aid siyasətin və
proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi işinə bilavasitə
cəlb edilməsi.

Maddə 2. Veteranlar haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi

Veteranlar haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi bu Qanundan və Azərbaycan Respublikasının
sosial-məişət, nəqliyyat xidmətləri, tibbi yardım göstərilməsində
və başqa sahələrdə veteranların hüquqlarını və güzəştlərini
müəyyənləşdirən digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir.

Maddə 3. Müharibə veteranları

Aşağıdakılar müharibə veteranları sayılırlar:
İkinci dünya müharibəsi illərində döyüşən orduda (donanmada),
partizan birləşmələri tərkibində, gizli fəaliyyətdə Vətənin
müdafiəsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş, habelə
başqa ölkələrin ərazisində gedən məhəlli müharibələrdə və hərbi
münaqişələrdə hərbi birləşmələrin tərkibində və keçmiş SSRİ
Silahlı Qüvvələrinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin, Daxili
İşlər Nazirliyinin mütəxəssisləri və müşavirləri kimi iştirak
etmiş şəxslər, ikinci dünya müharibəsi dövründə Leninqrad
şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və
təşkilatlarında işləmiş və "Leninqradın müdafiəsinə görə" medalı,
"Leninqrad mühasirəsində yaşayan" döş nişanı ilə təltif edilmiş
şəxslərə;
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş
əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslər;
1944-cü il yanvarın 1-dən 1951-ci il dekabrın 31-dək
Ukraynanın, Belorusiyanın, Baltikyanı respublikaların ərazisində
quldur dəstələrinə qarşı silahlı mübarizədə iştirak etmiş şəxslər;
Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan, ikinci
dünya müharibəsi illərində xarici ölkələrin ərazisində milli
orduların, partizan dəstələrinin tərkibində faşist Almaniyasına,
onun müttəfiqlərinə və imperialist Yaponiyaya qarşı döyüş
əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslər;
İkinci dünya müharibəsi illərində döyüşən cəbhələrin arxa
hüdudları, yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları
daxilində ordunun və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə
yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçiləri;
1941-1945-ci illərdə keçmiş Sovet ordusunda (donanmasında),
daxili işlər və dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında hərbi xidmətdə
olmuş, lakin döyüş əməliyyatlarında iştirak etməmiş hərbi
qulluqçular.

Maddə 4. Silahlı Qüvvələrin veteranları

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin
sıralarında (SSRİ Silahlı Qüvvələri və digər silahlı
birləşmələrində xidmət müddəti də nəzərə alınmaqla) təqvimlə 25
il və daha çox hərbi xidmət keçmiş (hərbi qulluqçunun şərəfini
ləkələyən xətalər törədilməsinə və ya törədilmiş cinayətə görə
məhkəmə tərəfindən hərbi xidməti istisna edən cəzaya məhkum
edildiyinə görə ordu sıralarından və ya müvafiq orqanlardan xaric
olunanlar istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
Silahlı Qüvvələrin veteranları sayılırlar.

Maddə 5. Əmək veteranları

Dövlət qarşısında xüsusi xidmətləri olan və ya fəxri adlara
layiq görülmüş, yaxud ordenlərlə təltif edilmiş, uzun illər
ictimai əməklə məşğul olmuş və qüvvədə olan qanunvericiliyə
müvafiq surətdə yaşa görə pensiya almaq hüququnu qazanmış şəxslər
əmək veteranı sayılırlar.

Maddə 6. Veteranların pensiya tə'minatı

Veteranlara pensiyalar "Vətəndaşların pensiya tə'minatı
haqqında" və "Hərbi qulluqçuların pensiya tə'minatı haqqında"
Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında tə'yin edilir.

Maddə 7. Veteran adlarının və vəsiqələrinin verilməsi

Müharibə veteranı, silahlı qüvvələr veteranı və əmək
veteranı adlarının verilməsi qaydası və şərtləri haqqında
Əsasnaməni və müvafiq vəsiqələrin nümunəsini müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı təsdiq edir.
Müharibə və silahlı qüvvələrin veteranlarına müvafiq veteran
adını və sənədlərini uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları verirlər.
Əmək veteranlarına veteran adını və sənədlərini müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları verirlər.

Maddə 8. Veteran təşkilatlarının yaradılması

Veteran təşkilatları "İctimai birliklər haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və digər müvafiq qanunvericilik
aktlarına əsasən yaradılır, dövlət qeydiyyatından keçirilir və
fəaliyyət göstərirlər.
Veteran təşkilatı qeydiyyata alındığı andan hüquqi şəxs hesab
edilir.
Dövlət orqanları veteran təşkilatlarına öz hüquq və
vəzifələrini həyata keçirməkdə hərtərəfli kömək göstərirlər.

Maddə 9. Əmək fəaliyyətinin davam etdirilməsi

Veteranlar pensiyasını almaqla əvvəllər işlədikləri
müəssisədə, təşkilatda, idarədə, yaxud mülkiyyət formasından
asılı olmayaraq başqa müəssisədə əmək fəaliyyətini davam
etdirmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hər hansı
təsərrüfatçılıq formasına əsaslanan müəssisə yaratmaq hüququna
malikdirlər.
Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla,
veteranların əmək, sahibkarlıq və başqa ictimai faydalı
fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yol verilmir.
Bu Qanunla müəyyən edilmiş güzəştlərlə yanaşı, veteranlar
pensiyaya çıxdıqdan sonra əmək kollektivinin qərarı ilə mövcud
qanunvericiliyə əsasən həmin müəssisədə, təşkilatda, idarədə
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, tibbi yardım göstərilməsi,
sanatoriya-kurort xidməti və mədəni xidmət sahəsində
müəyyənləşdirilmiş güzəştlərdən istifadə edə bilərlər.

Maddə 10. Veteran təşkilatlarının istehsal fəaliyyətinə
tə'minat verilməsi

Dövlət orqanları öz səlahiyyətləri daxilində
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada veteran təşkilatlarına
maliyyə yardımı göstərə bilər, onlara müvafiq büdcələrdən vəsait
ayıra bilər, nizamnamə vəzifələrini həyata keçirmək üçün
binaları, avadanlığı və başqa əmlakı güzəştli şərtlərlə onların
istifadəsinə və ya mülkiyyətinə verə bilərlər.
Veteran təşkilatları müəssisələrinin xammal, texnika və
tikinti materialları ilə tə'min edilməsinə üstünlük verilir.
Veteran təşkilatları qeydiyyata alınarkən dövlət rüsumu
ödəməkdən azad edilirlər.

Maddə 11. Mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması

Veteranlar Azərbaycan Respublikasının mənzil
qanunvericiliyində onlar üçün nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən
istifadə edir, eyni zamanda qaraj, mənzil tikintisi
kooperativlərinə və bağçılıq ortaqlıqlarına (birliklərinə) daxil
olmaq sahəsində üstünlüklərə malikdirlər.
Müharibə veteranlarının istifadəsində olan dövlət bağları və
bağçılıq sahələri əvəzsiz olaraq onların şəxsi mülkiyyətinə
verilir.

Maddə 12. Mənzil, kommunal və rabitə xidmətləri haqqının
ödənilməsi

Müharibə veteranları, həmçinin həlak olmuş, yaxud sonralar
vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadları onlarla birgə yaşayan və
yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan ailə üzvləri ilə birlikdə
mənzil, kommunal xidmətlər, telefon çəkilməsi, telefondan istifadə
(şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlar istisna olmaqla) haqqını
ödəməkdən azad edilirlər.
İşləməyən silahlı qüvvələr veteranlarına, həmçinin ali və orta
peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin əyani şö'bələrində təhsil
alanlar istisna edilməklə, əmək qabiliyyətli uşaqlarından və başqa
qohumlarından ayrı yaşayan və işləməyən əmək veteranlarına
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalar daxilində mənzil,
kommunal xidmətlər, telefon çəkilməsi, telefondan istifadə
(şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlar istisna olmaqla) haqqının
ödənilməsində 50 faiz güzəşt, mərkəzi isitmə sistemi olmayan
evlərdə yaşayanlara isə əhaliyə satmaq üçün müəyyənləşdirilmiş
normalar daxilində əldə edilən yanacağın dəyərinin ödənilməsində
50 faiz güzəşt edilir.
Mənzil, kommunal xidmətlər, telefondan istifadə haqqının,
yanacağın dəyərinin ödənilməsində fərq dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına ödənilir.

Maddə 12-1. Rüsumların ödənilməsində güzəştlər

Müharibə veteranları, həmçinin həlak olmuş, yaxud sonralar
vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadları mülki-hüquqi əqdlərin
bağlanması zamanı və "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan
Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda
dövlət rüsumlarını ödəməkdən azad edilirlər.

Maddə 13. Ticarət-məişət xidməti

Veteranlara ən zəruri sənaye və ərzaq malları ilə
ticarət-məişət xidmətini təşkil etmək üçün yerli icra hakimiyyəti
orqanları xüsusi mağazalar, bölmələr, şö'bələr yaradır, malların
müəyyən qismini məqsədli tə'yinatla buraya göndərir, hərəkət
imkanları məhdud olan veteranlara isə evdə xidməti təşkil
edirlər.
Kolxozların idarə hey'əti, sovxozların müdiriyyəti əmək
qabiliyyəti olmayan tənha veteranlara zəruri ərzaq mallarının
alınmasında, mal-qaranın yemlə tə'min edilməsində, habelə
mənzillərin, təsərrüfat binalarının tə'mirində və yanacaq
gətirilməsində kömək göstərmək üçün tədbirlər görürlər.

Maddə 14. Tibbi xidmət

Veteranlar işlədikləri (xidmət etdikləri) dövrdə təhkim
olunduqları səhiyyə müəssisələrində tibbi yardım almaq hüququnu,
habelə sanatoriya-kurort müalicəsi hüququnu pensiyaya çıxdıqdan
sonra da saxlayırlar.
Sanatoriya-kurort müalicəsinin qaydasını səhiyyə, sosial
tə'minat orqanları və ictimai təşkilatlar müəyyənləşdirirlər.
Tibb müəssisələrinin rə'yinə əsasən veteranlar dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına xüsusi bərpa mərkəzlərində bərpa
müalicəsi hüququna malikdirlər.

Maddə 15. Dərman və müalicə vasitələri ilə tə'minat

Bu Qanunun 3-cü maddəsində sadalanan müharibə veteranlarına
dərman və müalicə vasitələri həkimin nüsxəsi əsasında pulsuz
verilir.
Digər veteranlara (kişilər 70, qadınlar 60 yaşına çatdıqda)
dərman və müalicə vasitələri həkimin nüsxəsi əsasında 50 faiz
güzəştlə verilir.
Ödənişdəki fərq dövlət büdcəsinin vəsaitindən verilir.

Maddə 16. Geriatriya yardımı

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları daimi qulluğa ehtiyacı
olan xroniki xəstələr üçün geriatriya kabinetləri, pansionatları,
xəstəxanaları vasitəsilə geriatriya yardımı şəbəkəsini təşkil
edir və maliyyələşdirirlər.

Maddə 17. Protezləşdirmə

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları müharibə veteranlarının
qolqıçlarını, ağız boşluğunun protezləşdirilməsini (qiymətli
metaldan olan protezlərdən başqa), eşitmə və görmə orqanlarının
protezləşdirilməsini müəyyənləşdirilmiş qaydada birinci növbədə
həyata keçirirlər.
Protezləşdirmənin bu növləri üçün çəkilən xərclər dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir.

Maddə 18. İctimai nəqliyyatdan istifadə sahəsində veteranlara
güzəştlər

Veteranlar şəhər ictimai sərnişin nəqliyyatının bütün
növlərində (taksidən başqa) pulsuz gedib-gəlmək hüququna
malikdirlər.
Müharibə veteranları (kişilər 70, qadınlar 65 yaşına
çatdıqda) respublika hüdudları daxilində ildə bir dəfə dəmiryol,
hava və dəniz nəqliyyatında pulsuz gedib-gəlmək hüququna
malikdirlər.
Veteranlara verilən güzəştlərlə əlaqədar nəqliyyat
müəssisələrinin xərcləri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
ödənilir.

Maddə 18-1. İkinci dünya müharibəsi illərində arxa cəbhədə
əməyinə görə fərqlənmiş şəxslərə güzəştlər

1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden
və medallar ilə təltif edilmiş şəxslər bu Qanunun 12-ci
maddəsinin birinci hissəsində, 12-1-ci və 13-18-ci maddələrində
veteranlar üçün nəzərdə tutulan bütün güzəştlərdən və
imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər.

Maddə 19. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və
müəssisələrinin veteranlara əlavə güzəşt vermək hüququ

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müxtəlif mülkiyyət
növləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələr öz vəsaitləri
hesabına veteranların pensiyalarına əlavələr edə bilərlər və bu
əlavələrin məbləğini dolanacaq xərclərinin səviyyəsi ilə əlaqədar
dəyişdirə bilər, müalicə olunmaqda, veteranların həyat və
fəaliyyətini asanlaşdıran texniki vasitələr almaqda, mənzilləri
tə'mir etdirməkdə, başqa ehtiyacları ödəməkdə veteranlara yardım
göstərə bilərlər. Bundan ötrü müvafiq fondlar yaradıla bilər.

Maddə 20. Evdə sosial-məişət xidməti, pansionatlar və
internat evlər

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müəssisələr,
təşkilatlar, idarələr, kəndli və fermer təsərrüfatları,
kolxozlar veteranların həyat və məişəti üçün lazımi şərait
yaratmaq məqsədilə sosial-məişət xidməti evləri, pansionatlar,
habelə onlara evdə sosial-məişət xidməti təşkil edirlər.
Başqasının daimi qulluğuna ehtiyacı olan veteranlar üçün
internat evlər təşkil olunur.

Maddə 21. Veteranların sosial müdafiəsi tədbirlərinin
planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi

Veteranların sosial müdafiəsi tədbirlərini müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları planlaşdırır və veteranların sosial
müdafiəsi proqramları respublika büdcəsinin və yerli büdcələrin,
Azərbaycan Respublikası Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına
maliyyələşdirilir.
Veteranların respublika təşkilatlarına dövlət büdcəsindən
vəsait ayrılır.

Maddə 22. Veteran təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələri

Veteranların ictimai təşkilatları öz nizamnamələrinə uyğun
olaraq qeyri-hökumət xarakterli beynəlxalq birliklərə daxil ola
bilər, onlarla bilavasitə əlaqə saxlaya və müqavilələr bağlaya
bilərlər.
Dövlət orqanları veteran təşkilatlarına xarici ölkələrin
müvafiq təşkilatları ilə əməkdaşlıq etməkdə hərtərəfli yardım
göstərə bilərlər.

Maddə 23. Mərasim xidməti

Vəfat etmiş veteranlara mərasim xidməti qüvvədə olan
qanunvericiliyə müvafiq surətdə göstərilir. Veteranın əvvəl
işlədiyi əmək kollektivləri, hərbi komissarlıqlar vəfat etmiş
veteranın dəfnində qohumlarına zəruri yardım göstərməlidirlər.
Vəfat etmiş tənha veteranları müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları yerli büdcənin vəsaiti hesabına dəfn edirlər.


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 28 iyun 1994-cü il.
N 841


"Veteranlar Haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun
qüvvəyə minməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

Qəbul edilib: 28 iyun 1994-cü il, N: 842


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. "Veteranlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
dərc edildiyi gündən qüvvəyə minsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın
ki bir ay müddətində:
Azərbaycan Respublikası hökumətinin qərarlarını "Veteranlar
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırsın;
"Veteranlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
tələblərindən irəli gələn lazımi normativ aktları, əsasnamələri və
qaydaları qəbul etsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Rəsul QULİYEV
Qüvvəyə minib: 28 iyun 1994-cü il.

 

 The Constitution of the Republic
of Azerbaijan.FORUM

 
İstifadəçi adı:
Şifrə:

Qeydiyyatdan keçin

 

İNTERNET STATİSTİKA 

 

  Ünvan: Azərbaycan Respublikası ƏLİL TƏŞKİLATLARI İTTİFAQI (ƏTİ)
AZ1138, Bakı ş., Əhməd Cavad küç 7a
Tel: (+994 12) 434 48 36; Qaynar xətt: 434 93 29
Email: info@qanunlar.az; union-dpo@baku.az - Veb: www.qanunlar.az